آیا حمله به مردم باعث جنگ جهانی سوم می شود؟

[ad_1]

فرارو- جنگ جنگ از نظر تاریخی شباهت‌های غریبی با جنگ جهانی دوم دارد. قبلاً بهشکل رسمی تاریخ شروع جنگ دوم جهانی را اول سپتامبر 1939، یعنی روزی که آلمان نازی به لهستان حمله کرده است، ذکر می کنند، اما در عمل، ای متفقین به رهبری بریتانیا و با حداقل شش نظامی کشور تا هشت ماه بدون اقدام مهمی انجام می دهند. تنها به محاصره اقتصادی آلمان پرداخت. چیزی شبیه همان آمریکایی ها و اروپایی ها علیه ولادیمیر پوتین انجام می دهند. از آن طرف ارتش نازی تهاجم به خاک لهستان را به بهانه دفاع و حمایت از اقلیتهای آلمانیتبار آغاز کرد و پیش از آن بخشهایی از چکسلواکی و اتریش را به ادعاهایی مشابه بهخاک خود اضافه کرده بود. اقلیتهای آلمانی ساکن اتریش، سسلواکی و لهستان در آن زمان وضعیت مشابه اهالی کریمه، دونتسک و لوهانسک داشته است. ترکیب جمعیتی و اختلافات ارضی در آن سالها نهایتا باعث شعلهور شدن آتش جنگی شد که 70 تا 85 میلیون نفر قربانی برجای گذاشت. حالا دنیا باچشمانی نگران وقایع این است که دنبال می کند و مدام از خودش میپرسد آیا جنگ در این کشور می تواند به سایر نقاط دنیا سرایت کند و منجر به جنگ جهانی دوم شود؟

شباهت ماجرای شبه جزیره کریمه با واقعه سودت

یک سال پیش از شروع رسمی جنگ جهانی دوم، نازیها با حرکت اهالی سودت، موفق شدند این قسمت از خاک چکسلواکی را جدا کنند. سودت منطقهای کوهستانی در چکسلواکی آن زمان بود که سه میلیون جمعیت آلمانی داشتند و پس از وقایع جنگ جهانی اول بر اساس معاهده ورسای بخشی از کشور چکسلواکی به حساب میآمدند. ساکنان آلمانی این منطقه ادعای میکردند توسط دولت جدید مورد ظلم قرار میگیرند و نازیها بههمین خود را در منطقه را آغاز کردند.

در 29 مارس 1938 (نهم فروردین 1317) نماینده آلمانی سودت در مجلس سلواکی خواستار استقلال شد و آلمان نازی در مرز چکسلواکی دست به تحرکات زد. شش ماه بعد به میانجیگری ایتالیا و کنفرانسی در شهر مونیخ برگزار شد تا به عنوان مثال با روش های دیپلماتیک راه حلی برای پیدا کردن موضوعی که وجود دارد از شوروی یا خود چسلواکی در کنفرانس حاضر نبود، در نهایت نویل چمبرلین، نخست وزیر وقت بریتانیا اعلام کرد با هیتلر. به توافق رسیده است و سودت به آلمان هدیه داده شد. ۱۰ روز بعد از این واقعه ارتش نازی وارد چکسلواکی شد و سودت را اشغال کرد.

بیشتر بدانید | فیلم سینمایی مونیخ: لبه جنگ در سال 202 قبل از توافق وقایع توافق مونیخ ساخته شده است و می تواند چه هیتلر را از شروع رسمی جنگ دوم جهانی رقم زد را بهخوبی توضیح دهد. نویل چمبرلین بهخاطر مماشات با نازیها در همین واقعه توسط تاریخ مورد سرزنش قرار می گیرد.

آیا حمله به مردم باعث جنگ جهانی سوم می شود؟فیلم Munich: The Edge of War

شباهت ماجرای لوهانسک و دونتسک با واقعه آنشلوس

یک‌سال و شش ماه پیش از شروع جنگ جهانی دوم واقعه آنشلوس رخ داد. ارتش معاهده ورسای اتحاد آلمان نازی و اتریش منع شده بود، اما قدرت گرفتن نازیها در آلمان، دولت وقت اتریش را تحت فشار فشار داد و آنها بر اثر همین فشارها ناچار به استعفا شدند. با چراغ سبز دولت جدید که طرفدار آلمان بود، ارتش نازی قدم به خاک شترا شیش کی بود. در تاریخ ارائه شده از استقبال از استقبال پرشور و تمام عیار مردم تریش از هیتلر، دولت جدید اتریش بدون تصمیم، طرح الحاق ککور به آلمان نازی را پذیرفت.

بیشتر بدانید | دونتسک و لوهانسک او منطقه مورد مناقشه اخیر روسیه و قوم بهگفته ولادیمیر پوتین بخشی از سرزمین تاریخی روسیه بوده و به این ککور تعلق دارد. هر دو از نظر غغرافیایی در منطقه به منطقه دنباس تعلق دارند و تا قبل از وقایع سال 2014 مردم جمعیت زیادی را در خود جا داده بودند را در خود جا داده بودند. بهشکلی که جمعیتی ها 58 درصد جمعیت لوهانسک و 57 درصد جمعیت دونتسک را تشکیل می دهند، اما پس از ناآرامی ها و ادعای استقلال جداییطلبان، بخش قابلتوجهی از مردم این مناطق را ترک کردند. بهعنوان مثال تیمهای شاختار دونتسک و زوریا لوهانسک که برای طرفداران فوتبال در ایران شناخته شده اند، طی همین مدت ورزشگاهها خود را در این نقاط فروختند و با پول ورزشگاههای موجود در خاک آن کشور خریدند!

ادارات مناطق دونتسک و لوهانسک تحت عنوان جمهوری های خودمختار پس از وقایع سال 2014 عمومی عمومی برعهده دولت های منطقه ای و نیروهای شبهنظامی طرفدار روسیه انجام شده است. با وجود اینکه بیشتر جمعیت مردمی هستند، اما 75 درصد آنها به زبان روسی حرف میزنند. روز ششم آوریل 2014 هواداران روسیه در سه استان لوهانسک، دونتسک، و خارکیف اقدام به تصرف ساختمانهای دولتی کرده و خواستار برگزاری همهپرسی در پیوستن به این استانها به روسیه شدند. بیش از ۹۶ درصد رای‌دهندگان به خودمختاری لوهانسک رای دادند.

آیا حمله به مردم باعث جنگ جهانی سوم می شود؟موقعیت دونتسک و لوهانسک؛ دو منطقه مناقشه اخیر روسیه و کشور روی نقشه

شباهت ماجرای اشغال لهستان با جنگ داخلی

جهانی دوم با اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان نازی شروع شد. آلمانها در اول سپتامبر 1939 (9 شهریور 1318) لشکرکشی به لهستان را شروع کرده بود و بریتانیا و فرانسه خیلی سریع در دفاع از لهستان وارد جنگ با هیتلر شدند، اما دلیل اختلاف آلمان با لهستان چه بود؟ آلمان، اتریش و روسیه در سال 1795 سرزمین های لهستان را بین کردند و باعث شدند 120 سال از روی نقشه دنیا ساخته شوند.

پس از جنگ جهانی آلمان اول آلمان و معاهده ورزی، لهستان مستقل دوباره احیا شد و این باریها به قرار گرفتن منطقه صنعتی سیلزی در خاک لهستان اعتراض می کند و ادعا می کند دولت لهستان به آلمانی های ساکن این نقطه ظلم می کند. اگر چه سودت در چکسلواکی، این بار نتیجه همه پرسی میل آلمانها رقم خورد، اما اقل آلمانی ساکن این نقطه حاضر به پذیرش حکومت لهستانی ها نشدند. با افزایش فشار دولت لهستان و انتشار تصاویری از قتلعام آلمانی تبارها، هیتلر نهایتا به لهستان حمله نظامی کرد.

بیشتر بدانید | ترکیب جمعیتی پیچیده لهستان در زمان شروع جنگ جهانی دوم شباهت بسیاری به وضعیت الان مناطقی از مناقشه روسیه و کشورهای منطقه و منطقه و منطقه دارد. از منظر سیاسی هم دولت ولادیمیر زلنسکی در حال تکرار همان اشتباهات استراتژیک دولت لهستان در سال 1939 است. لهستانیها در آن سالها بین دو دولت قدرتمند آلمانی و شوروی قرار گرفته بودند و از هر دو طرف احساس خطر میکردند بنابراین تصمیم از نظر سیاسی و نظامی به فرانسه نزدیک میشوند. تقریبا کاری مشابه آنچه ولادیمیر زلنسکی با ناتو انجام داد. ادامه دارو کردن فشار بر اقلیت آلمانی ساکن لهستان اشتباه بعدی بود (باز هم مشابه اشتباه کشور در تحت فشار قرار دادن روسهای ساکن دونتسک و لونتسک و لونتسک و لوهانسک). بعد از شروع حمله آلمان، لهستان متوجه شد روی شرکای نظامی خود حساب کرده بودند، چون خاک خود فرانسه بهسرعت توسط آلمان نازی اغغال شد.

آیا یک تقابل در جنگ جهانی دوم در پیش است؟

آتش جنگ جهانی دوم پس از یورش آلمان به لهستان با خانواده بریتانیا و فرانسه شعلهور شد، اما پیش از آن وقایع متعددی در سایر نقاط دنیا رقم خورده بود که میتوانستند درباره ترس از خطر نگران کننده باشند. مثلاً یکسال و نیم پیش از آن، دنیا شاهد واقعه آنشلوس بود و چیزهایی مثل وقایع سودت و اغ ال چکسلواکی را از سر گذرانده بود. اینها حوادثی بودند که آلمانها در دنیا رقم میزدند، اما اگر یک سپتامبر 1939 را بهعنوان تاریخ رسمی شروع جنگ در نظر بگیریم نمیتوانم از تاثیر حمله نظامی اتیوپی توسط ایتالیا در سال 1935 شروع جنگ داخلی اسپانیا در سال 1936 حمله ژاپن به چین در سال 1937 و حتی اختلافات مرزی ژاپن و شوروی در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ به‌سادذی ڪگذی گذی . در آن سالهای ژاپنی های مستقر در مانچوکوئو و نیروهای شوروی و جمهوری خلق مغولستان مدام با هم درگیر میشدند.

آیا حمله به مردم باعث جنگ جهانی سوم می شود؟هشت ماه سی از حمله آدولف هیتلر به لهستان، اقدام نظامی جدی علیه آلمان نگرفت صورت نگرفت

آلمان در همین سالها روی سودت (سودتلند) دست گذاشته بود و دولت بریتانیا خامدستانه تصور می کرد با امضای توافق نامه مونیخ می تواند آرام آرام باشد. . آلمان هم چنین قولی داده بود (احتمالاً شبیه قولی که ولادیمیر پوتین همین ادعا درباره خویشتنداری در مردم به سران غربی داده بود) ما خیلی زود توسط شیطان وسوسه شد و … این سلسله وقایع نهایتا تنها ظرف مدت پنج سال باعث شد کل دنیا. وارد جنگی خانمان‌سوز شود و ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر جان خود را از دست بدهند.

فاصله حمله آلمان به لهستان و اعلان جنگ متقابل فرانسه، بریتانیا، استرالیا و ایلند به آلمان هم تنها نیوز 48 ساعت بود. سه روز بعد از آفریقای جنوبی و 9 روز بعد از کانادا به این اتحاد اضافه شدند، اما تمام این کشورها برای هشت ماه اقدام نظامی علیه آلمان صورت نگرفتند و از آنها استفاده کردند که با ایجاد محاصره دریایی علیه آلمان و افزایش هزینه های جنگ به این کشور. ضربه اقتصادی (شکل تحریم‌های اقتصادی الان آمریکا و اروپا علیه روسیه روسیه) نازیها هم با استفاده از زیردریایی به رویایی رکتیهای جنگی و تجاری متفقین پرداختند که از این واقعه با عنوان نبرد آتلانتیک یاد می شود.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهان