دفاع سعید لیلاز از پوتین؛ موضع دولت درباره مردم را قبول دارمسعید لیلاز گفت: به باور من عملکرد دولت و حکومت ما در ماجرای این بحران بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است. فردیناند لاسال آلمانی میگفت اصل هر قرارداد لوله توپ است و این درسی است که بحران را برای ما دارد.

روزنامه در مصاحبه با سعید لیلاز تحلیلگر سیاسی به بررسی سیاست خارجی ایران در برخورد با روسیه و حمله این کشور به مردم میپردازد که در ادامه گزیده آنرا میخوانید:

  • هر آدم عاقلی جای پوتین بود، حمله می‌کرد؛ شما کتاب «روسیه و غربانگاری» نوشته دکتر ژند شکیبی را که نویسنده ایرانی است و تسلط عالی به زبان روسی دارد و ساکن ایران هم نیست، ببینید چه خبر است. در این کتاب مینویسد که رفتار غرب پس از فروپاشی چنان رذیلانه بود که ککلگرفتن پوتین پاسخی به این ذلت بود.
  • دوستی که گفته بود پوتین اقتدارگراست و من اسمی از او نمیبرم، نمیداند که اقتدارگرایی ذاتی نیست و شرایط محصول است. اگر تاریخ روسیه پس از فروپاشی را بخوانید، میبینید که ملت روسیه بارها از غربگراها رفتند که الان معتقدم اینها حقوقبگیر سیا بودند و روسیه را تماماً در اختیار قرار داد.
  • من در سال 97 سفری به روسیه داشتم، قسم جلاله می خوردم که صف چندکیلومتری وجود داشت و این چه بود؟ مک‌دونالد و من خیلی کنجکاو شدم و از یک نفر پرسیدم که از چه ساعتی اینجاست گفت از 3:00 شب. از سه نصفشب در صف بود، برای اینکه یک ساندویچ بسازد و گاز بزند، چون فکر میکرد سعادت در غرب گرایی است. برآمدن پوتین پاسخی به این فضا بود؛ پاسخی به این بود که روسها دربست گاردشان را گارای غرب باز کردند و چیزی غرب جز مشت آهنین برای آنها نداشتند.
  • پدر و کلینتون راهی جز پناه به پوتین برای مردم روسیه نگذاشتند. آن دوستی که میگوید روسها ذاتا غیردموکرات هستند که معنی آن این است که هر طرفدار غرب و آمریکا نباشد، ضددموکراسی است، اما من اصلا آن را قبول ندارم و اتفاقا برعکس به نظرم هرکسی در ایران دنبال دموکراسی است، باید ضدآمریکایی باشد، میخواهم بگویم باید رفتاری داشته باشد. روسیه بازتاب رفتار آمریکاست؛ همین ناتو را ببینید، اعضا را دو برابر کردند و مرزها را به سمت روسیه گسترش دادند که دلیلی نداشت جز فشار و حرکت روسیه. در این شرایط گروهی بحث اخلاقی می‌کنند که جنگ بد است و فلان است.
  • بله من هم با جنگ مخالفم، اما مگر ما کم تاوان جنگ دادیم؛ در جریان تحریم اول و تحریم اوم بهویژه اول، نصف بیماران سرطانی ما مردند به خاطر توجه یا گرانی دارو. از دوران مغول تا الان چنین فشاری بر ایران وجود ندارد. روس ها و روس ها کجا وارد شدند که این تحریم ها را بشکنند؟ بنابراین من از این مناقشه دنبال توجه کشور خودم هستم. بله، بخش کوچکی از آثار تحریم رذیلانه الان در کشور تک‌رار می‌شود منظورم بخشی از فشار بی‌رحمانه‌ای است که بر اثر تحریم ملت ایران را مررا مرت می‌کند.
  • این ککتار منیها مایه تأسف است، هر چند همین افراد هم همین تأسف را هم برای ما نداشتند و یک بار به این همه تحریم ظالمانه ذرهای اعتراض نکردند. سیاست قدرت قدرت است و نه اخلاق و اگر اخلاق اگر هم بحث اخلاقی را بخواهیم ریش بگیریم، اتفاقا باید سمت روسیه را بگیریم; البته من بهعنوان تاریخشناس می توانم این حرف را بزنم، اما ما نباید چنین حرفی را بزنیم.
  • من نخبه، منی که ادعای روشنفکری می کنم، همانقدر که نباید دنبال عوام بروم، نباید دنبال دیپلماتها هم بروم; چون دیپلمات نیستم. این حمایتی که من از مردم در این شرایط به لحاظ اخلاقی انجام می دهم، این پرسش را ایجاد می کند که چرا مردمی ها در سمت ما نایستادند؟ مقصر که ما نبودیم. می‌گویند من سمت دولت و حکومت را می‌گیرم، اما هیچ‌کس به اندازه من نیست در فردای پیروزی رئیسی من هم ممنوعالاشتغال شدم، هم ممنوعالتدریس هم ممنوعالخروج شد و هم پرونده سال هشتادوهشتم باز شد که به هیچ اصلاحطلبی چنین فشاری وارد نشد، اما این باعث نمی شود که پا روی حقیقت بگذارم.
  • به باور من عملکرد دولت و حکومت ما در ماجرای این بحران بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است. فردیناند لاسال آلمانی میگفت اصل هر قرارداد لوله توپ است و این درسی است که بحران را برای ما دارد.
  • من اتفاقا اصلا طرفدار روسیه نیستم فقط کتمان نمی‌کنم که ضد آمریکا هستم؛ من طرفدار ملی ایرانم. دوستی ما با هیچ کشوری نمی‌تواند ازلی و ابدی باشد. من معتقدم بازی ایران در بحران بحران بهشدت هوشمندانه و دقیق بوده است و الان ما از آن پیش از این میخواستیم، به دست میآوریم.

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم