مولود: دولت یازدهم راوردی کردند که می‌خواهند روسپی‌گری را قانون کنند.

[ad_1]

روزنامه اعتماد نوشت:

زهرا شجاعی مشاور سیدمحمد خاتمی و رئیس مرکز امو ر مشارکت زنان در دولت هفتم و هشتم به همراه شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار که ازجمله معاونان حسن روحانی در دوران 8 سالهجمهوری او بوده و در دولت یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان بوده است. و خانواده را برعهده است، در حالی که در یک بیانیه مشترک، یکی از میهمانان برنامه جهانآرا علیه دولت اصلاحات و اعتدال مطرح شد، تکذیب کردند.

در بیانیه مشترکی که با امضای زهرا شجاعی، شهیندختیت معصوردی و معصومه ابتکار در واکنش به زنجیره‌ای که به طور کامل تنظیم شده، آمده است:

«إن الذین جاءوا بالإفک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم / نور 11; نظر به پخش برنامه جهانآرا از شبکه افق صداوسیما که در آن علیه سیاست ها و برنامه های حوزه زنان و خانواده در دولت های “اصلاحات” و “تدبیر و امید” ازسوی “به اصطلاح کارشناس برنامه!” پیگرد قضایی از مراجع ذیصلاح نسبت به عوامل برنامه و این فرد، مجدانه از مدیریت صداوسیما مراتب حضور در همان برنامه جهت ارائه توضیحات را خواستار است تا افکار عمومی با استماع این نظرات و دفاعیات، خود را به قضاوت بنشیند و چه احساسی را باور کنیم که بهترین است. وکیل و بهترین قاضی و توفیق از خداست.»

آنچه در ادامه میخوانید مشروح مصاحبه «اعتماد» با شهیندخت مولاوردی درباره نتایجهایی است که ازسوی میهمانان برنامه «جهانآرا» بر عملکرد دولتهای «اصلاحات» و «اعتدال» در حوزه زنان مطرح شده است.

خانم مولاوردی، اخیراً شما به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم، به همراه خانم زهرا شجاعی که در دولت اصلاحات، مشاوران حوزه زنان ریاستجمهوری بودند و خانم معصومه ابتکار که از شما، مسئولیت معاونت امور زنان را در دولت دوازدهم برعهده داشتند. دریافت، در بیانیه مشترک به آنچه از سوی یکی از میهمانان برنامه «جهانآرا» مطرح شد، واکنش نشان داد. ماجرا از چه قرار بوده است؟

در دولت یازدهم سلسله‌نشست‌هایی را در صحنه‌های آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده طراحی کرده‌اند که اولین نشست از این سلسله‌جلسات، به «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر» مربوط می‌شود. آن زمان گزارش هایی را به صورت رسمی دریافت کرد که در خصوص تغییر الگوی رفتاری به بیماری ایدز هشدار می داد و از این تغییر الگوی حکایت داشت که چگونه و الگوی رفتاری به ایدز از بحث استفاده و تزریق موادمخدر به روابط جنسی تغییر کرده بود و در آن گزارش ها مشخص بود. اشاره میشد که زنان متاهل قربانی روابطی هستند که همسرانشان خارج از رواب خناشویی دارند و از این دست، ویروس به این زنان متاهل نیز منتقل می شود.

هدف از برگزاری این نشست، به هیچ عنوان بحث روسپیگری و حمایت از روسپیگری نبود، بلکه هدف از این نشست نیز پیداست، هدفمان هوا و بازدارندگی از این بود که زنان و بهویژه زنانی که هیچ نقشی در این زمینه نداشتند، در معرض آسیب و آسیب هستند. خطرات آن قرار گرفته و قربانی این روابط می‌شوند. بنابراین آن ناست را با حضور 3 کارشناس برگگار ساخت تا این بحث را از 3 منظر حقوقی، پپککی و جامعه شناسی مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد. البته شخصا در آن نشست حضور نداشت، اما خانم دکتر محرز از نظر پزشکی، خانم دکتر شادیطلب از حیث جامعه شناسی و خانم دکتر هما داوودی هم به لحاظ حقوقی درباره این سخنرانی کرده و دیدگاه هایشان را مطرح کردند.

در این میان یکی از مباحثی که از سوی خانم دکتر مینو محرز شد و از قضاوت در ادامه در جریان محاکمه بنده چند سال بعد از رقم خورد نیز همین موضوع را به عنوان یکی از مصادیقات علیه بنده مورد اشاره قرار گرفت، این بود که چرا در آن نشست از واژه «کارگر جنسی» استفاده شده است.

ظاهرا خانم دکتر محرز از طرفی بهدلیل عادتی که دراستعمال این واژه دارند و از سوی دیگر به دلیل پرهیز از استفاده مکرر از واژگانی به عنوان «روسپی» و «فاحشه» از این تعبیر استفاده کرده بودند. در ادامه نیز اشتراک ها و پیشنهادهایی را از منظر کارشناسی مطرح کرده و به عنوان پزشکی که سالیان متمادی در حوزه مقابله با بیماری ایدز کار کرده است، تجربیاتشان را در آن نشست با حضار قرار داده اند.

به هر تفسیر برگگار شد و بلافارات شدید اعتراضات شدید از سوی برخی نهادها و جریانها ازجمله دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان بودیم. حال که در همان زمان من به عنوان نماینده رئیسجمهوری وقت، عضو شورد ب. باوجود هیچ جلسه ای در ارتباط با بحث حمایت از روسپیگری وجود نداشت، دیدیم یک بیانیه شدیداللحن ازسوی دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان صادر شد.

به یاد دارم در ایام محرم بودیم و در آن بیانیه همچنین ادعا شد که معاونت زنان ریاستجمهوری به جنگ خدا و پیامبر رفته و جالب است که عباراتی که هماکنون بار دیگر مطرح می شود، اولین بار در آن بیانیه ذکر شده بود و اینطور ادعا می کرد که دولت بود. می‌خواهد روسپی‌گری را قانونی کند و برای روسپی‌ها کارت سلامت صادر کند.

حتی تا اینجا پیش رفتند که مدعی دولت برای این موضوع بودجه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر چنین مطلقی در ذهن ما نبود و همین مخالفت نیز باعث شد که اساسا آن سلسلهنشست را به موضوعی تبدیل کند که در نشست نخست به این موضوع در خصوص سلامت خانواده پرداخته و در جلسه بعد از بحث ورود ایجاد کنیم، هرگز جلسه دوم برگزار نمی شود. نشد و آن سلسله‌نشست را گرفت. با این حال هجمه ها ادامه داشت و همیشه در ادامه مسیر، این اتفاقات در مسیر تغییر معاونت امور زنان و خانواده دول و شخص بنده تکرار میشد.

کار حتی به جایی رسید که از دفتر بررسی دفتر رهبری هم از ما گزارش خواستند و حتی به دفتر رهبری هم با همین عنوان حمایت از روسپیگری منعکس شده بود. ما در معاونت نیز گزارشی تهیه کرده و در ضمن مشخص کردن دقیق این سلسله‌نشست، متن کامل تمامی سخنرانی‌ها را در قالب یک جزوه قطور به دفتر رهبری ارسال کرده و به طور واضح توضیح دادیم که چه بوده و چگونه منعکس شده است!

یک مکان از توضیحتان اشاره کردید که در جریان دادگاهی که چندی پیش داشتید، به این مسئله اشاره شده است.

بله! در آن دادگاه که علیه بنده تشکیل شده بود، یکی از مصادیق جنایت “ترویج فسادو فحشا” در همین جلسه نشست “سلامت زنان و رفتارهای پرخطر” بود که البته باز در متن کیفرخواست نیز همین عنوان “نشست تخصصی حمایت از روسپیگری” ذکر شده بود. .

در واقع این عنوان بود که جعل و روی نشستی که معاونت با هدف و نام دیگری برگزار کرد، قرار داد و در دادگاه نیز به عنوان عنوان پیشنهادی مطرح شد. درنهایت این بخش از کیفرخواست من به دادگاه کیفری 2 مجمتع قضایی دولتی ارجاع شد و مهرماه 99 این دادگاه برگزار شد و اتفاقا در این بخش از کیفرخواست، تبرئه شدم.

نکته جالبی که در این مورد مطرح است، این است که همان زمانی است که زنان زنانی از معاونت امور و خانواده ریاستجمهوری در دولت یازدهم در جریان بود، مشخص شد که در نشستی مشابه در کمیته بانوان ستاد امر به معروف نهی از منکر برگزار می شود. .

اتفاقا ما در معاونت امور زنان ریاستجمهوری هم در آن نست ستاد امر به معروف و نهی از منکر نماینده داشتیم. آن زمان ریاست مجلس شورای ملی برعهده خانم دکتر وحید دستجردی بود و یکی از معاونان من در آن جلسه شرکت کرده بود و در یک جلسه نشست ستاد را به من گزارش کرد و دیدیم خانم دکتر محرز در یکی از آن نشست ها حاضر بودند و به عنوان سخنرانان حضور داشتند. در آن نشست، همین واژه «Sex Worker» را بارها به کار برده و باتوجه می‌کند به آن‌که مباحث بسیار مفصل و طولانی بوده است، ادامه بحث در جلسه بعدی موکول شده است!

اینها که خیلی از خانمهایی بودند که این هجمهها، تحریفها و وارونهنماییها را علیه معاونت زنان دولت یازدهم ایجاد کردند، در نشست مشابه کمیسیون زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز حاضر بودند، اما نه اعتراض و صدایی از کسی که بلند شد، نه به قول معروف کسی کفن پوشید و نه طبیعتا قربانی یا محکومیتی علیه کسی ص ڱرکر چرا که خانم دکتر محرز با نگاه کارشناسی و از نظر تخصصی که مباحثی را مطرح کرده بود.

نکته مهم در این رابطه مشابه دوگان بود که من در این ماجرا و چیزهایی مشابه دیگر نسبت به خودم و بیشتر از سایر دوستان احساس کردم که این روزها در حوزه سیاست نیز به چشم میبینیم و مثالهای متعددی برای آن وجود دارد. به هر من در آن دادگاه هم تبرئه شدم تا این که الان یکی از دوستان به بنده اطلاع داد که در برنامه «جهانآرا» مباحثی با چنین مضامینی و چند نفری علیه من، معاونت امور زنان و خانواده یازدهم و همینطور کلیت دولت یازدهم و دوازدهم. و و همینطور دولت اصلاحات مطرح شده و ما را به حمایت از روسپیگری، قانونی این مسئله و حتی تعیین بودجه برای حمایت از این موضوعات می‌پردازد.

چرا چنین استاندارد دوگانه ای وجود دارد؟

مطمئن این است که نباید این سوال را از من بپرسید؛ بلکه باید سوال کنید که باید این استانداردسازی های دوگانه وجود داشته باشد. چرا که این مسئله به واقعیت برای خودم هم محل سوال است و حتی در جریان محاکمه و دادگاههایی که داشتم، در دفاعیات مطرح شده و این موضوع است که این موضوع را مشخص می کند و این موضوع خاص نیست و ما در این سالیان با موضوعات و بحث های متعددی هستیم. بودیم و میبینیم که دیدگاههای مواضع و واکنشها به افراد مختلف، نسبت به اینکه چه کسانی باشند، متفاوت است که فرد به فرد و به گونه ای متفاوت باشد.

شاید بتوان حدس زد که احتمالاً سیاسی در کار باشد.

دقیقا همینطور است! وقتی ما مسائل را از عینک سیاست و با نگاه امنیتی می‌بینی‌یی‌، این بـ،مآ،یمآ

در بحث همان اسناد طبقه بندی شده که یک برنامه ککوری بود، برخوردی با معاونت و شخص بنده صورت گرفت، به هیچ عنوان عادلانه و انسانی نبود. اگر قرار به برخورد بوده است، باید از افراد دیگر هم درگیر ماجرا شود، اما چنین نشد چرا که بنابر این بوده که فقط با افراد خاص در حوزه های خاص می شود.

وقتی این برخورد بنابر استانداردی دوگانه علیه شما یا مجموعه دولت اصلاحات و اعتدال با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و نسبت به اتفاقی مشابه در نهادی دیگر، در همان زمان سکوت می شود، می توان به ماه آن انگیزه خاص سیاسی پی برد; اگر یک جریان سیاسی دولت را به رقیب اختیار کرده و ممکن است خارج از حوزه اخلاق سیاسی باشد، اما به هر حال میخواهد از هر وسیله ای برای پیشبرد اهداف خود برای فشار دولتی که در اختیار جریان رقیب است، استفاده شود، اما اکنون اوضاع اوضاع را دارد. متفاوت است. واقعاً در شرایطی که شما و مجموعه اصلاحطلبان خارج از دولت و سایر نهادهای انتخابی هستید و این نهادها نیز مانند بخشهای دیگر حاکمیت، یکدست در اختیار جریان اصولگرا قرار گرفته اند، دلیل طرح مجدد این برنامه ها چیست؟

آنچه که دوستان این افراد را با چه به نفسی مدعی این اعتمادها نسبت به دیگران دارند و میگویند مستنداتی هم برای نتایج واهیشان دارند، شخصا باتوجه به بیان این مسائل و چگونگی حضور این افراد در برنامه های تلویزیونی معتقدم را باید شخصمحور تحلیل کرد. در واقع بیشتر از این که این نوع برنامه ها را در شرایط کنونی، سیاسی ببینم و بخواهم دنبال انگیزه های آن باشم، آنها را شخصمحور و با هدف خودنمایی ارزیابی می کنم و فکر می کنم حتی مدیران صداوسیما و سازندگان این برنامه تلویزیونی هم احتمالاً از آنها می افتند. نحوه بیان مسائل ازسوی آنها در شرایط فعلی غافلگیر می‌شوند.

به هر حال در دورانی که پست ها و مسئولیت ها تقسیم می شوند، برخی افراد دنبال این هستند که گوش های هم به آنها برسد. در واقع احساسم این است که طرح این مسائل در شرایط فعلی فقط با انگیزه خودنمایی صورت گرفته است و واقعا نمی توانم باور کنم که برنامه و سناریوی دقیق سیاسی پشت این مسئله باشد.

فارغ از این تحلیل درباره انگیزه طرح این موضوع خاص، به نظر شما عواقب و آثار این رفتار در برابر دولت های گذگذته چیست؟ ضمن اینکه در این برنامه علاوه بر این موضوع اهمیتی دارد که در مورد عملکرد اداره امور زنان و خانواده دولت یازدهم و نحوه عملکرد شما مطرح می شود، درباره کلیت عملکرد دولتهای اصلاحات و اعتدال صحبت شد و میهمانان کلیت برنامه این دوران را مورد هجمه قرار دادند. حتی فراتر از آن، ادعا شد آنچه درباره “انحراف در حضور زنان در ساختار حاکمیتی” مشاهده می شود، از دولت سازندگی آغاز شده و آیت الله هاشمی نیز به وعده های خود در این حوزه عمل نکرده است.

این نکته مهم است. ما همیشه به سیاه‌نمایی چالش‌های می‌شدیم و در مقابل استدلال می‌کردیم که هدفمان صرفاً این است که با جلبتوجه افکار عمومی و مسئولان، از همه ظرفیت‌ها برای حل‌های حوزه زنان استفاده کنیم.

اما در حال حاضر اینطور عنوان می شود که در این بازه زمانی چندین سال است که فکر می کنم عملاً حدود 3 دهه را دربرمی گیرد، عملا هیچ کاری انجام نشده است و آنچه در حوزه زنان ازسوی دولت های اصلاحات و اعتدال و حتی دولت سازندگی رقم خورده، تمام سیاه و تاریک انجام نشده است. بوده و هیچ گامی در مسیر بهبود اوضاع تغییر نکرده است، عجیب است چراکه تاریخ قضاوت خواهد کرد و اینگونه سیاهنمایی و چنین برخوردهایی با وقایع تاریخی محل سوال و شگفتی است.

ما چه بازیگری برای نسل جوانمان می‌بینید وقتی کسی را که در رده‌های بالای مدیریت دولت قرار می‌دهد، به عنوان مسئول همین فعالیت‌های نظام کرده و چادر بر سر داشته و دارد، به حمایت از فساد و فحشا می‌دهند و اینطور هدف هجمه قرار می‌دهند.

نسل جوان چه فکری می کند وقتی در یک برنامه تلویزیونی، چنین سرمایه ای علیه مسئولیتی مطرح می شود که با پوشش چادر زندگی و کار کرده و در این شرایط، اساساً چگونه میخواهیم حجاب را به عنوان پوشش برتر ترویج کنیم؟! این مسئله واقعا برای من، محل پرسش است. ما چه حرفی برای آیندگان و نسل جوان داریم و با این رفتار به فرزندانمان چه میگوییم؟!

نکته دیگر این است که این همه دستگاه و نظارت بر چه میکردند که در روز روشن این میزان جنایت و ترویج فساد و فحشا و حمایت از روسپیگری و همجنسگرایی ازسوی معاونت ریاستجمهوری دولت جمهوری اسلامی رقم خورده است؟!

آیا این تضعیف جایگاه این مرایگاه این مرجع نظارتی و قضایی و امنیتی و زیرسوال بردن اقتدار و کارآمدی این نهادها نیست؟! به هر حال کسانی که اینچنین هستند، همه مسائل زیر سوال میبرند، باید به این مسائل فکر کنند که وقتی هر روز ارزشهای مقبول جامعه را اینطور مورد هجمه قرار می دهند، با چه عواقبی روبرو می شود؟

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما