درخواست فیلتر کردن ، روبیکا ، تاپ و اسنپ تریپ از سازمان هواپیمایی کشور – زومیت


روز گذشته (6 مهر) مزیت – فایده – سود – منفعت خوخو ، مدیر عامل جمع نوت بوک نظارت بر بر فرودگاهها ، جامعهها و موسسات هواپیمایی سازه های هواپیمایی با توجه داشته باشید به تعلیق چهارم جامعه متخلف در حراجی بلیت پروازهای چهارتا فراخوانده شد بود چند دالالا حراجی بلیت از جانب دستگاههای نظارت بر دستگیر شد شده استاندبه این خبر که در آژانس خبری فارس انتشار شده است بود در ادامه دارد از جانب قول خوخو ارسال شد بود استفاده کنیدهای «شما، ضربه محکم و ناگهانی 724» مجوز حراجی بلیت سطح نداشته اندبه شما در این زمینه به فارس نامیده می شود:

چندین بار به اشخاص نصیحت انجام دادام از جانب به دست آوردن بلیت اینترنت از جانب صفحه؟ ˅های بدون مجوز و متفرقه یکی معتبر طرد شدن انجام دادن همیشه تاکید انجام دادما هستیم اشخاص به صورت مستقیم و بدون حضور میانجی به دست آوردن بلیت انجام دادن بدهیدبه

به فراخوانده شد شما در صفحه؟ ˅ سازمان هواپیمایی کشور، بخش سیستم خدمات الکترونیکی، سیستم جدید وجود داشتن دارد که محتوی همه آژانسها و صفحه؟ ˅های دارد مجوز حراجی بلیت سطح درج شده است استبه

خوخو در ادامه دارد با هشدار به اشخاص فراخوانده شد است:

اشخاص مطلع بودن که به عنوان مثال استفاده کنید «شما» یا استفاده کنید «اسنپ» مجوز حراجی بلیت سطح را نداشته اند چندین بار به این دو نرمنرم افزار اعلام شده است که اگر قصد حراجی بلیت سطح را دارند به لازم است از جانب سازمان هواپیمایی کشور مجوز گرفتن که متاسفانه این کار را انجام دادن نهاند یا استفاده کنید و صفحه؟ ˅ (منشور724) مجوز از جانب سازمان هواپیمایی کشور ندارد، ولی به عنوان رد شدنوجوگر بلیت سطح فعال است، در سلام که مجوز حراجی نداردبه

به دنبال کردن انتشار این خبر به همین ترتیب روز گذشته (ششم مهر لاستیکی) اسنپسفر در پاسخ می دهدآه تو به فارس اعلام انجام داد که استفاده کنیدهای اسنپ و شما مستقل فروشنده بلیت سطح نیستند و مجردها به عنوان درگاه به انتقال مسافر به اسنپسفر یک کار میحذف کردن و نیاز داشتن به تحصیل مجوز بصورت جداگانه به حراجی بلیت سطح نداشته اندبه

اسنپ سفر در این نظر تاکید انجام داد که این استفاده کنید با داشتن ویژگی جامعه خدمات زیارت و مسافرت رفتن با هواپیما و گردشگری «دلیجان پرواز» در این سالها با مجوز حجم واحد یک هزار در اکنون فعالیت بوده که استفاده کنیدهای ذکر شده به همین ترتیب از جانب توسط این مجوز طرح به حراجی بلیت سطح میحذف کردنبه

در ادامه دارد این نظر آمدن است که:

اسنپ سفر در کنار این مجوز به طور رسمی و ویژگی 100 درصد یکی آژانسهواپیمایی، درخواست کنید تو خودت را به دريافت كردن مجوز مستقل جامعه «صداها دنیا رمان گستر» در سازمان هواپیمایی کشور رکورد انجام داد و روش مجاز آی تی در در حال حاضر است، در اکنون در حال حاضر تصویب اوسولی با دريافت كردن این مجوز صادر شده شده است و در سطح به طور کامل اسناد ملاقات دارد این تصویب اوسولی تا عادت زنانه زمان مشخص شده تعریف شده است از جانب صفحه سازمان هواپیمایی کشور یکی معتبر استبه

اکنون به نظر میورودها حرفآه تو که در شبکههای اجتماعی دست به دست میشاید و در آی تی سازمان هواپیمایی کشور از جانب قوه قضائیه فرهنگ و رسانه ها و مامور پلیس فتا درخواست کنید مسدود کردن شما، روبیکا ، ضربه زدن و اسنپ سفر داده ها در ادامه دارد تعارضهای سازمان هواپیمایی کشور به خاطر اینکه آژانس خبری فارس شاید که در آی تی خبر از جانب تصاحب کردن چند تا دالالا بلیت پروازها چهارتا را داده ها بود و مقداری استفاده کنیدهای حراجی بلیت را بدون مجوز به طور رسمی معرفی انجام داد بودبه

در حرفآه تو که سازمان هواپیمایی کشور به قوه قضائیه فرهنگ رسانه ها و مامور پلیس فتا ارسال شد شده است امضا میبدهید که این سازمان در جلو از جانب این همچنین درخواست کنید فیلتر این استفاده کنیدها را داده ها ولی با موفقیت به استطاعت داشتن به درخواست او نه استبه اکنون این سازمان در حرفآه تو به تاریخ روز گذشته (ششم مهر لاستیکی) با معرفی چهارم استفاده کنید شما، روبیکا ، ضربه زدن و اسنپ سفر آرزو کردن است این سکوها به دلیل حراجی متفرقه اجازه داده شود بلیت سطح رسوب گرفته بودنبه

این اولین بار نیست که استفاده کنیدهای حراجی بلیت یا گردشگری تهدید به فیلتر کردن میبودنبه شهریور ماه سال 1397 مجموعه جامعههای گردشگری و حراجی برخط بلیت روشنفکر همچنین به شکایت سازمان هواپیمایی کشور فیلتر شدبه همان زمان بود که به دلیل این فیلتر او داردآه تو، وزارت پیوندها دولت یازدهم و در سر آی تی سازمان فن آوری اطلاعات به فکر مانع از جانب فیلتر کردن تحصیلوکارها از جانب توسط موسسات مقامات دولتی و دستگاه اجرایی شدبه در این زمینه گروه کاری آسانسور مشکل تحصیلوکارهای مجازی تشکیل شد که به خاطر اینکه روشن و روشن درخواست کنید دولت به مانع از جانب فیلتر کردن شروعشماها ، مسدود کردن درخواست اولین به به جای این رفتار کرد اراده در مرجع قوه قضائیه به این گروه کاری بیبیا دیگه و مشکل استارت آپها با دستگاه اجرای در گروه کاری آسانسور شایدبه متناظر فراخوانده شد امیر ناظمی – رئیس قبلا سازمان فن آوری اطلاعات ، به کمک این گروه کاری، فیلتر کردن جامعههای شروعآپی به درخواست کنید موسسات مقامات دولتی به شدت برای کاهش پیدا شدبه با اينكه این گروه کاری با شکایت جواد جاودانگی به دیوان قوه قضائیه به طور رسمی به دلیل مسئله در ایجاد ساختار چند تا ماه در جلو فعالیت او باطل شدبه

در اکنوندر حال حاضر هیکدام از جانب استفاده کنیدسلام که سازمان هواپیمایی درخواست کنید مسدود کردن آی تی را داده ها در حال حاضر به نظر نظر در این زمینه نیستند و در تماس گرفتوگو با زومیت اعلام انجام داداند که به به زودی نظرآه تو به طور رسمی در این زمینه انتشار شما میخواهید کردبه

به روز شده در 7 اکتبر ساعت 19:10 بعد از ظهر

روابط عمومی روبیکا ، در تماس با زومیت ، اظهار می کند که بیش از یک سال است که در فروش بلیط هواپیما مشارکت ندارند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم